Potravinová banka

Zmyslom potravinovej banky je spoločné nakupovanie potravín členmi potravinovej banky. Vyplýva im z toho množstvo výhod ako napr. dostupnosť kvalitných potravín, často lokálnych, výhodná cena - keďže nakupujú vo veľkých objemoch priamo od výrobcu a pod. Potravinová banka (PB) je konkrétne miesto, ktoré si určia členovia na uskladnenie spoločne nakúpených potravín, a ku ktorému má každý člen neobmedzený prístup.

Potravinová banka, podľa ktorej je vypracovaný tento návrh, úspešne funguje viac ako 10 rokov v eko-komunite Zaježová neďaleko Zvolena. Má približne 45 členov.


Filozofia potravinovej banky

A) Sociálny rozmer:

- podpora vzájomnej dôvery a spolupráce (každý člen má voľný prístup do PB, obsah PB je spoločný, tzn. zakúpený zo spoločných peňazí, PB riadi dôveryhodný človek- správca)
- uplatňovanie princípu konsenzu (spoločné rozhodovanie o prijímaní nových členov, a o ostatných veciach týkajúcich sa PB)

B) Ekologický rozmer:

- šetrenie obalov (potraviny sa získavajú vo veľkoobjemových baleniach, väčšinou v papierových vreciach, členovia banky recyklujú nákupné sáčky, vrecká...)
- maxinálne využívanie lokálnych zdrojov (minimalizovanie dopravy, podpora miestnych poľnohospodárov...),
- BIO kvalita potravín, Fair Trade (podľa možností a dohody)

C) Ekonomický rozmer:

- oveľa lacnejšie potraviny (tovar sa nakupuje za veľkoobchodné ceny, prípadne bez DPH)
- členovia tiež šetria na doprave

 

Pravidlá fungovania PB:

Odporúčaný vzor fungovania PB inšpirovaný fungujúcou potravinovou bankou v ekokomunite Zaježová. Na prípadných zmenách či doplnení pravidiel sa dohodnú zakladajúci členovia.

 • určí sa miesto realizácie PB
 • určí sa správca, ktorý spravuje chod PB (viď bod "Kompetencie správcu")
 • schválení členovia PB zložia vstupný členský poplatok (viď bod "Členské vklady")
 • po obdržaní nákupného zošitu vložia členovia do pokladne svoj prvý vklad/kredit ľubovoľnej výšky určený na nákupy a zapíšu si ho do zošita
 • pri každom nákupe si sami odpisujú cenu nákupu z kreditu až po stanovený minimálny limit (pravidlá nákupu viď v bode "Ako prebieha nákup v PB")
 • sortiment a kvalitu (bio/nebio) si členovia PB určujú sami
 • všetok nakúpený tovar je paušálne navýšený o 10%, vznikne tak  rezerva, ktorá slúži na pokrytie nákladov PB (napr. réžia PB, plat správcu, vrátenie členského vkladu členovi pri zrušení členstva, ...)
 • prijímanie nových členov prebieha po spoločnej dohode
 • za každého nového záujemcu sa musí zaručiť niektorý z už existujúcich členov PB (vyhneme sa tak prijímaniu cudzích ľudí)
 • v prípade záujmu o jednorázový nákup nečlena PB, je to možné výlučne v doprovode člena PB, ktorý za neho zodpovedá
 • pri nákupe nečlen k svojmu nákupu pripočíta 15% z celkovej sumy nákupu (tiež slúži ako rezerva)

 

Kompetencie správcu PB:

 • obhospodarovanie financií (výber vkladov a členských poplatkov, nákup tovaru a všetkých potrebných vecí pre chod banky...)
 • pravidelné dopĺňanie tovaru a kontrola cien
 • zaistenie dopravy tovaru - logistika
 • kontrola dátumov spotreby a upozornenie členov
 • vyhľadávanie, príp. rozširovanie zdrojov potravín
 • kontrola zošitov (členských + zošitu návštev) raz za štvrťrok,  kontrola celkového chodu PB
 • zvolávanie stretnutí v prípade potreby a informovanie členov o všetkých zmenách (nová dodávka tovaru, záujem nových ľudí o členstvo...)
 • vykonanie inventúry v dohodnutých intervaloch (raz za pol rok/rok...)

Správca má nárok na pravidelnú finančnú odmenu v dohodnutej výške, ktorá sa vypláca z rezerv PB.

 

Povinnosti členov PB:

 • dôsledné a prehľadné zapisovanie všetkých operácií vykonaných v PB (nákupy, vklady...)
 • údržba poriadku v PB (pozametať po sebe, dobrie uzavrieť nádoby s potravinami...)
 • upozorňenie správcu na zaznamenané zmeny, problémy, nedostatky a návrhy
 • poctivé váženie a zapisovanie jednotlivých nákupov
 • dodržiavanie výšky stanoveného limitu kreditu vo svojom zošite (nepresiahnuť mínusové hodnoty)
 • prebratie zodpovednosti za nákup nečlena PB, ktorého budú sprevádzať

 

Členské vklady:

- členské vklady zakladajúcich členov budú slúžiť na prvé investície spojene z realizáciou PB (úprava a vybavenie priestorov) a tiež na nákup prvých potravín

- ich výška sa teda odvíja od množstva zakladajúcich členov a od potreby vstupného kapitálu  (Viď bod: "Čo potrebujeme na začiatok")

- výška členských vkladov neskôr registrovaných členov bude rovnaká, ako pre zakladajúcich členov

- všetky členské vklady slúžia ako poistka v prípade vzniknutého "manka", teda ako zábezpeka tovaru, ktorý nebude z rôznych príčin uhradený (odhalí inventúra)

- členský vklad nie je určený na individuálny nákup, tzn. neslúži ako kredit

- členský vklad je vratný poplatok, tzn., že v prípade zrušnia členstva v PB bude vrátený v plnej výške

 

Ako prebieha nákup v PB:

Člen PB si sám zvolí a naváži tovar v ľubovoľnom množstve do prinesených či recyklovaných obalov. Podľa aktuálne platného cenníka potravín (v eurách za kg/ ks), ktorý je dostupný na nástenke v PB, si do tabuľky vo svojom zošite zapíše jednotlivé položky, ktorých súčet nakoniec odrátajú zo svojho kreditu (zostatku z posledného nákupu). Cena nákupu nesmie presiahnuť výšku momentálneho zostatku/kreditu  = nie je dovolený nákup na dlh.

Vzor nákupu v zošite člena PB:

 

dátum

druh tovaru

množstvo v kg/ks

jednotková cena za kg

cena

Zostatok z posledného nákupu
(napr. 20Eur)

24.4.2014

Biela ryža

   0,56

   1,2

   0,67

 
 

Ovs.vločky

   1,2

   0,85

   1,02

 

                                                                             Súčet:    1,69

     18,31

 

Tovar v PB:

Zoznam je uvedený orientačne, k dispozícii budú potraviny podľa dohody, resp. potreby členov. Potraviny alebo výrobky z nich môžu na predaj poskytovať aj samotní členovia PB (prebytky zo záhrady, zaváraniny...)

 • obilie a obilné výrobky (ryža, pohánka, pšeno, ovos, špalda, vločky, cestoviny, domáci chlieb ...)
 • strukoviny (šošovica, fazuľa, cícer, červená šošovica...)
 • pochutiny (sladidlá, oriešky, sušené plody, koreniny, káva, kakao, čokoláda...)
 • cukor, soľ
 • drogéria (pracie prostriedky, prostriedky na riad, mydlá, zubné pasty...)
 • špeciálne potraviny ako napr. temeh, sójová omáčka, umeocot...
 • zelenina, ovocie, zaváraniny
 • domáce vajíčka, mlieko a mliečne výrobky
 • mäso

Podľa dohody nakupujú členovia tovar zo všetkých dostupných lokálnych zdrojov (vrátane členov PB) a z overených veľkovýrobní a baliarní potravín ako napr. Ekotrend Myjava...
Základný zoznam dodávateľov poskytne Zuzana Jurkovičová- bývalá správkyňa PB v Zaježovej. 

Keďže nie všetci dodávatelia poskytujú dovoz tovaru, na doprave by sa mali podieľať spoločne všetci členovia, každý v rámci svojich možností (ak má niekto po ceste možnosť vyzdvihnúť určitý tovar...) Minimalizujú sa tak náklady aj ekologická stopa za dovoz.

 

 

Čo potrebujeme na začiatok:

 • dostatočný počet členov
 • pripraviť miestnosť (vymaľovať, vysíriť a pod)
 • veľkoobjemové nádoby (ideálne sú veľké drevené truhlice- súseky, prípadne veľké sudy...)
 • zaobstarať základné pomôcky: váhu, kalkulačku, zošity, písacie potreby, sáčky a tašky na nákupy, naberačky, kľúče pre členov...
 • peniaze na prvú objednávku tovaru (z počiatočných členských vkladov + z kreditov)

 

 

Spracovali: Tereza Ostrihoňová a Zuzana Jurkovičová, november 2012