PEDAGOGICKÝ KONCEPT LESnéHO KLUBU JADIERKO

Platí od 1.5.2012

Zázemie

V Jadierku pracujeme s jednou stálou skupinou detí, ktoré však využívajú rôzne modely dochádzky. Väčšina programu prebieha vonku za každého počasia pričom pri  „zlom“ počasí upravujeme dĺžku pobytu.
V Komunitnom centre na Novej ulici máme vytvorené vlastné zázemie  (škôlkarskú triedu), v ktorom sa každé ráno stretávame. Využívame ho aj na podávanie obeda a poobedný odpočinok, alebo pri programe, ktorý je priamo určený do interiéru. Deti tu môžu využiť didaktický materiál a hračky prevažne z prírodného materiálu. Súčasťou zázemia je aj sociálne zariadenie prispôsobené malým deťom. Dvor ponúka bylinkovú záhradku, posedenie, a onedlho budú doplnené trampolína, hojdačka a malá lezecká stena.

Pri pobyte vonku využívame možnosti okolitej prírody. Deti trávia čas na priestranných lúkach v strednej časti historického parku, na plytčinách stupavského potoka alebo v lesíku nad bývalým štátnym rybárstvom. Využívajú prírodné prvky ako napr. nerovnosti terénu, kry a stromy na šplhanie, bahnisko, svahy na lezenie či sánkovanie, vodu na „lovenie“ a stavanie priehrad a pod. Dostupný miestny materiál slúži na stavanie bunkrov, domčekov pre škriatkov a zvieratká či tzn. LandArt - krajinné umenie. Deti majú k dispozícii aj malé záhradné náradie, pílky, laná, sieťky na hmyz, lupy, atlas a iné.
Momentálne pracujeme na vytvorení vlastného lesného areálu, kde by sme mohli využívať aj element ohňa - ohnisko, sedenie na drevených brvnách, prípadne kruhový plátenný stan (típí), ktorý by slúžil ako prístrešie.

Pedagogické zameranie Lesného klubu Jadierko

Z charakteru zázemia a každodenného pobytu v prírode vyplýva prirodzené ekovýchovné pôsobenie programu. Naplňujeme však zároveň aj Štátny vzdelávací program pre materské školy (ISCED 0). V pedagogickom prístupe prevažujú prvky waldorfskej pedagogiky. Niektoré pomôcky či postupy sú inšpirované Montessori pedagogikou.

Waldorfská pedagogika je uplatňovaná v prístupe k deťom i pri tvorbe plánu činností. Rešpektujeme právo na detstvo a vývojové fázy dieťaťa.  Pri práci s deťmi si uvedomujeme, že dieťa v prvom sedemročí potrebuje zažiť svet ako dobrý, krásny, bezpečný a predovšetkým zmysluplný.
Veľký dôraz kladieme na voľnú hru, pri ktorej majú deti priestor slobodne prejaviť svoju fantáziu. Dôležitou súčasťou našej pedagogickej koncepcie je rozprávanie alebo čítanie rozprávok a príbehov súvisiacich s ročným obdobím a nadchádzajúcou slávnosťou.
Deti sa učia nápodobou, prostredníctvom správne predkladaných vzorov. Preto ich v Jadierku zapájame aj do praktických činností, prípravy jedla, prestretia stolu, upratovania a starostlivosti o záhradku. Našim cieľom je, aby dieťa rozvíjalo nie len svoje kompetencie k učeniu, riešeniu problémov, jemnú a hrubú motoriku, logické a analytické myslenie a emočnú inteligenciu, ale aby bolo aj prirodzene sociálne.


Pedagóg neprináša deťom hotové poznanie, ale kladie otázky na ponúka podnety k tomu, aby dieťa podľa svojich vlastných schopností našlo odpoveď samé. Snažíme sa o pochopenie vecí v ich prirodzenom kontexte bez toho, aby sme ich museli „vytrhnúť“ z ich sveta alebo ich kvôli poznaniu zničiť. Učíme sa prežitkom a pozorovaním, s úctou k prírode a jej zákonom.
Inšpiruje nás tiež systém Rešpektovať a byť rešpektovaný ( rovnomenná literatúra: Kopřiva, P. ,Nováčková, J. ,Nevolová, D., Kopřivová, T.: Respektovat a být respektován. Kroměříž, Spirála 2OO7). Tento prvok je zastúpený predovšetkým v spôsobe komunikácie s deťmi aj medzi nami navzájom a v spôsobe riešenia konfliktov medzi deťmi. Snažíme sa priviesť deti k tomu, aby s druhými cítili a dokázali sa ospravedlniť. Nejednáme z pozície moci, ale budujeme si prirodzenú autoritu. Naše súžitie v Jadierku nám uľahčujú pravidlá, ktoré nás podporujú pri riešení konfliktov a vďaka ktorým sa môžeme cítiť v prírode bezpečne. Týkajú sa najmä súžitia so živlami (oheň, voda), hygieny, bezpečného pohybu v teréne, rytmu dňa a pod. Pedagogický prístup k deťom v Jadierku nie je v žiadnom prípade „voľnou výchovou“ ale naopak výchovou k slobode!

V každodennom programe kladieme dôraz na prácu s rytmom, rytmicky sa opakujúce činnosti a sviatočné prežívanie slávností a osláv narodenín. Slávnosti sú tiež vodítkom pri príprave plánu činností na ten ktorý mesiac. Čerpáme predovšetkým z ľudových tradícií a kultúrneho dedičstva našich zemí, ale vedieme deti k poznávaniu aj iných kultúr a náboženstiev a k úcte k nim. Na príprave slávností sa podieľajú tiež rodičia.
Vekovo zmiešaný kolektív umožňuje deťom učiť sa od seba navzájom. Mladšie deti sú vedené k samostatnosti, ktorú pozorujú u väčších. Staršie deti sa učia trpezlivosti, zhovievavosti a ďalším sociálnym zručnostiam.

Predškoláci

Deti sa v Jadierku učia prostredníctvom zážitku a priamou skúsenosťou. Do programu zaraďujeme tematické oblasti doporučené Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy (ISCED 0). Ide nám predovšetkým o harmonický rozvoj dieťaťa; uvedomujeme si, že podstatnejšie než školská pripravenosť je školská zrelosť, ku ktorej každé dieťa dospieva vlastným tempom. Kladieme si za cieľ spojiť kvality a prínosy lesnej materskej školy a naplňovanie (ISCED 0).

Rozvoj kľúčových kompetencií   

Pravidelným pohybom v prírode vo vekovo zmiešanom malom kolektíve detí je umožnený individuálny rozvoj v hlavných oblastiach kompetencií predškolákov:

  • hrubá a jemná motorika, 
  • sociálne kompetencie, 
  • rozvoj sebavedomia a seba poňatia, 
  • kreativita a 
  • znalosti o prírode a ekológii. 

Les ponúka pestré podmienky pre rozvoj hrubej motoriky. Pri každom pobyte v lese deti trénujú rovnováhu na nerovnom povrchu, môžu behať, liezť, preskakovať a nosiť vetvy a kamene, šmýkať sa po blatovom či zľadovatenom povrchu atď.
Rozvoj jemnej motoriky prebieha pri manipulácii s drobnými prírodninami, pri jednoduchých ručných prácach, no najmä pomocou cielených, prevažne výtvarných činností, podobne ako v bežnej škôlke.
Pri pohybe je rozvíjaná priestorová orientácia, deti sa tiež učia rozpoznať a rešpektovať hranice svojej fyzickej zdatnosti a rozvíjajú znalosť o svojom vlastnom tele.
Denne vzniká množstvo situácií sociálnej interakcie, ktoré vyžadujú spoluprácu, rešpekt, riešenia konfliktov dohodou, rozpoznanie pocitov druhého. Pri pobyte v lese hrá dôležitú rolu vzájomná pomoc. Vždy platí obecné pravidlo, že dospelý ide príkladom. Je preto ochotný pomôcť, keď je to potrebné, vypočuť, prejaviť súcit, empatiu, navrhnúť riešenia situácie a pod. Sociálne kompetencie sú rozvíjané aj v priebehu voľnej hry, kedy sa deti združujú za účelom spoločnej činnosti, alebo pri spolupráci na spoločných úlohách, ktoré ponúka pedagóg.  Jednou z veľmi podstatných sociálnych kompetencií je rešpekt k druhému. S tým súvisí aj dodržovanie dohodnutých pravidiel či hľadanie spravodlivej dohody-konsenzu.
Pobyt v prírode je ideálnou príležitosťou na postupné poznávanie pomenovávanie jej častí a dejov. Tiež ponúka široké spektrum podnetov, ktoré sa priebežne menia so zmenami počasia a ročného obdobia. Deti  dlhodobým pobytom v prírode získavajú veľké množstvo na seba nadväzujúcich informácií, ktoré rozvíjajú komplexný systém myslenia.
Lesný klub Jadierko chápe pravidelný pobyt detí v prírode ako základný kameň environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety (EVVO).

 

 

word.gif na stiahnutie