Poplatky 2013 / 14

Zápisné:   100 Eur /dieťa

Zápisné sa platí jednorázovo po zápise dieťaťa do školy pri podpise Dohody o sprostredkovaní štúdia. 

Školné:   175 Eur /mesačne

Školné sa platí vopred do konca predchádzajúceho mesiaca (t.j. do 31.8. na september). V prípade súrodencov poskytujeme zľavu individuálne po posúdení finančných možností rodiny. Financie by nemali byť prekážkou vo vzdelávaní vašich detí. V prípade problémov nás neváhajte osloviť.

Školský klub detí:   25 Eur /mesačne 

Stravné:
raňajky           0,50 Eur
desiata           0,50 Eur
obed              1,50 Eur
olovrant          0,50 Eur


 Poplatky zahŕňajú všetky pomôcky, učebnice (aj na anglický jazyk) a učebné materiály vrátane zošitov, písacích potrieb, pracovných listov, potrieb na výtvarnú výchovu a pod.

Poplatok za vegetariánsku stravu sa mesačne zúčtováva.

Rodičia neplatia žiadne ďalšie poplatky do rodičovského združenia ani do triedneho fondu.

V poplatkoch nie je zahrnutá účasť na pobytových akciách – napr. škola v prírode, prípadne kurzy (ktoré sú navyše mimo základnej ponuky školského klubu) ako sú plávanie, lyžovanie, jazda na koňoch a pod.