Výhody našej Malotriedky:

 • vyučovanie v malej triede je efektívnejšie a žiaci podávajú lepšie výsledky,
 • málotriedna škola = rodinná škola. Deti sa cítia bezpečne, ako doma, to znamená, vedia byť viac sami sebou a lepšie sa s nimi pracuje,
 • väčšia interakcia medzi učiteľom a rodičom. Rodičia sa viac zapájajú do výchovného a vzdelávacieho procesu a pomáhajú pri jeho tvorbe. Učiteľ vie ľahšie vyjsť v ústrety rôznym potrebám a požiadavkám zo strany rodičov a ich detí,
 • nižšia chorobnosť - v triede bude max. 15 žiakov, 
 • individuálny prístup - malotriedka je vhodná pre mimoriadne nadané deti, ale aj pre deti so zníženými schopnosťami. Učiteľ má možnosť skutočne individuálne sa venovať každému žiakovi zvlášť. Najviac sa to prejavuje u prvákov, u ktorých sú veľké vývinové rozdiely. Počas akejkoľvek hodiny sa prváčik dostane na rad a k slovu niekoľkokrát, nemôže sa „skrývať za nikoho“, učiteľ  ho má stále na očiach, dostáva okamžitú spätnú väzbu vyučovaciu aj výchovnú. Preto je naša trieda veľmi vhodná aj pre prváčikov, ktorí potrebujú zvoľniť tempo, ale klasická škola im to nevie umožniť a pre žiakov, ktorí sú zaradení do nultého ročníka,homeschooling2.jpg
 • rýchlejšie prebrané učebné osnovy a viac času na osvojenie si učiva - deti v „malotriedke“ vedia prebrať učebné osnovy dané MŠSR rýchlejšie ako na bežných školách a ostáva im viac priestoru na zopakovanie a osvojenie si prebranej látky .
 •  nízky počet žiakov umožňuje učiteľovi bezprostredne zistiť pochopenie učiva a okamžite sa vrátiť k tým žiakom, ktorí preberané javy nepochopili na prvý raz, zistiť, v čom majú žiaci problém a okamžite reagovať, korigovať, docvičovať a upevňovať. Pri výklade látky, ale aj pri skúšaní môže ísť učiteľ do podstaty a hĺbky javov a súvislostí a nielen predpokladať pochopenie prebranej látky,
 • „malotriedka“ podporuje rozvoj komunikačných zručností - deti hovoria častejšie, komunikácia medzi deťmi a dospelými je prirodzená a otvorená, všetci sa medzi sebou poznajú, vládne príjemná rodinná atmosféra,
 •  poskytuje viac priestoru pre zážitkové a tematické vyučovanie - deti si prebraté učivo osvojujú prostredníctvom rôznych aktivít a majú možnosť prežiť to, čo sa naučili prostredníctvom bližšieho kontaktu s okolitým svetom, prírodou, spoznávaním bezprostredného okolia (teoretické vedomosti sa menia na praktické zručnosti použiteľné pre život),

Všetky vyššie uvedené body vedú  k celostnému rozvoju dieťaťa, deťom sú poskytnuté všetky nástroje na to, aby mohli v dospelosti žiť šťastný a plnohodnotný život.

Čo iné vieme ponúknuť Vašim deťom?

 • outdoorový poobedný klub -  projekt „malotriedka“ je prirodzeným pokračovaním Lesného klubu Jadierko , ktorý  sa inšpiruje lesnými materskými školami v zahraničí. Umožňuje deťom už v predškolskom veku veľmi blízky kontakt s prírodou v celej jej kráse (tzn. aj v „zlom“ počasí), ktorý im zabezpečuje zdravý, harmonický telesný a duševný rozvoj,  

images_1.jpg

 • širokú paletu aktivít, ktoré budú zamerané na upevnenie a osvojenie si prebratého učiva v praxi.  Spolupracujeme so špecializovanými lektormi z oblasti umenia, remesiel, hudby, arteterapie, dramaterapie, enviromentálnej výchovy, a i.,
 • čiastočne bilingválne prostredie - vďaka zahraničným dobrovoľníkom - asistentom, budú deti môcť denne komunikovať v anglickom jazyku a tak si prirodzeným spôsobom osvojovať tento svetový jazyk,
 • čítanie -  budeme deti učiť veľa a dobre čítať s porozumením, neskôr aj v českom jazyku,
 • hry a aktivity intuitívnej pedagogiky - zábavné a rozvíjajúce obe hemisféry, logiku a spolupatričnosť,
 • prvky tvorivej dramatiky - naša triedna učiteľka má bohaté skúsenosti s tvorivou dramatikou a bude ju počas vyučovania aplikovať, aby deti dostali možnosť prežiť to, čo sa naučili,
 • minimum domácich úloh - deti nebudú tak preťažované domácimi úlohami ako je to na bežných školách,
 • podpora citovej múdrosti detí - práca s emocionálnym vyjadrovaním sa žiakov, ktoré má až "liečivé" účinky a  vyvažuje predmety, v ktorých deti používajú prevažne "hlavu". Túto rovnováhu vnímame ako najväčšiu kvalitu našej školy. Našim cieľom je, aby deti boli múdre, ale aj spokojné,
 • vegetariánsku stravu - sčasti v biokvalite (raňajky, desiata, obed, olovrant)
 • príjemne a inšpirujúce okolie - historický park, lúka, potok, rybník, les, domáce zvieratá
 • bezpečné a príjemné zázemie  – vyučovanie bude prebiehať v priestoroch rodinného domu v útulne zariadenej triede. V triede nájdete okrem časti s lavicami a tabuľou aj priestor, kde žiaci pracujú v skupinkách na koberci, kde prebieha ranné zvítanie či oddychové aktivity.