Vyučovanie v Malotriedke

Každý deň začína zvítaním v kruhu, následne sa deti učia aktívnou činnosťou prevažne vedomostné predmety do obeda. Po obede čítame a potom začína školský klub.
Triedna učiteľka spája podľa rozvrhu predmety dňa do tematicky príbuzných a ucelených blokov. Pohodu a hygienu detí zabezpečuje obmieňaním štýlu učenia a vytváraním príležitostných krátkych prestávok okrem veľkej desiatovej prestávky. Učiteľka je celý čas s deťmi.


7:30-8:30 Ranný  klub
Pozvoľný príchod detí. Venujeme pozornosť príjemnej atmosfére, ktorú vytvára učiteľka uvítaním každého dieťaťa a rodiča, voliteľným programom,  tvorivou činnosťou, prípadne leňošením s knihou v ruke až do začiatku vyučovania.

8:30 - 8:50 Začiatok vyučovania - zvítanie v kruhu
Ranná rozcvička tela, mysle a spoločné naladenie sa najviac zo všetkého pripomína hodinu etiky. Učiteľka uvádza témy dňa sériou aktivít, v ktorých majú deti možnosť diskutovať, prejaviť záujem, volia si triednych funkcionárov pre ten deň a atď.

8:50 - 10:20  1.vyučovací blok
Predmetové vedomostné učenie prebieha tradične i netradične. Najčastejšie má podobu aktívnej samostatnej, alebo skupinovej práce s učebnicami, pracovnými listami, encyklopédiami, atď. Počas takejto práce sa učiteľka venuje jednotlivým deťom, alebo skupinám detí individuálne podľa potreby. Takto deti učíme nie len ovládať naspamäť vedomosti, ale aj rozumieť im, a vedieť ich tvorivo a kriticky využiť.  

Na vyučovaní uplatňujeme kreatívne metódy - učenie hrou, zážitkom, tvorba spoločných projektov, uplatňovanie princípov tvorivej dramatiky a i.

10:20 - 10:40  Veľká desiatová prestávka

10:40 - 12:10  2.vyučovací blok

12:10 - 12:45 Obed

12:45 - 13:30 Spoločné a individuálne čítanie kníh - morálne vnímanie sveta

Venujeme pozornosť čitateľským zručnostiam detí, hlbokému pochopeniu a tvorbe príbehov a najmä vzťahu detí ku knihám. Máme k tomu špeciálne prispôsobený rozvrh hodín – každý deň 45 minút po obede si deti zvolia knihu, ktorú si chcú spolu s pani učiteľkou prečítať. Triedna učiteľka Mgr. Elena Bakošová má bohaté skúsenosti s divadlom a s dramatickým prednesom.

 13:30 – 17:00 Poobedný outdoorový školský klube1041f9c5cfde57229d210e42fe962c7_full.jpg

Túto časť vyučovania považujeme za rovnako dôležitú, ako doobedné učenie a preto jej príprave a materiálnemu zabezpečeniu venujeme veľkú pozornosť.
Počas poobedných klubových aktivít si deti upevňujú a osvojujú prebraté učivo formou hier a rôznych aktivít pod vedením vychovávateľov a špecializovaných lektorov (na hudbu, arteterapiu, dramaterapiu, enviromentalistiku, atď.) .

Deti trávia poobedný školský klub hlavne vonku, v príjemnom prostredí historického parku a lesa. V tomto roku prebehne prvá etapa budovania rozľahlého prírodného ihriska v tesnej blízkosti triedy, ktoré bude pre deti predstavovať zázemie outdoorového klubu.