O nás

Poslaním občianskeho združenie Modrá Sova, o.z. je napĺňanie potrieb lokálnych komunít, ochrana a tvorba životného prostredia, rozvoj informovanosti, občianskej spolupatričnosti a spolupráce.

Občianske združenie Modrá Sova, o.z. podporuje a prakticky uplatňuje životný štýl zohľadňujúci trvalú udržateľnosť, ochranu a úctu k prírode a aktívne prispieva k rozvoju jedinečných sociálnych vzťahov založených na vzájomnej pomoci, dôvere a spoločných postupoch. Jeho snahou je zvyšovať povedomie miestnych komunít o problematike sociálnej udržateľnosti a podporovať miestny aktivizmus a sebestačnosť.

Medzi naše aktivity spadajú edukačné programy pre deti v rámci Lesného klubu Jadierko, ktorý sa inšpiruje konceptom lesných materských škôl. Zameriavame sa predovšetkým na rozvoj poznania prírody, seba samého a rozvoj sociálnych zručností formou celostného vzdelávania a výchovy.

Sprostredkúvame odborné poradenstvo pre rodiny i jednotlivcov pri riešení rôznych otázok, napr.: materstvo, rodičovstvo, zdravie, ekologická udržateľnosť (hospodárenie na princípoch permakultúry, staviteľstvo, technológie, spracovanie odpadov,..) a iné.

Ďalšími aktivitami sú vzdelávanie v oblasti jazykov, umenia, tradičných remesiel, praktických a komunikačných zručností a organizovanie podujatí
pre miestnu komunitu.

V tomto roku spúšťa občianske združenie Modrá Sova, o.z. aj projekty potravinovej a časovej banky, ktoré tiež podporujú sociálnu udržateľnosť, stabilitu a sebestačnosť miestnej komunity.